Nastavenie cookies

Minicart icon Košík

Obchodné podmienky

Identifikácia predávajúceho a kontaktné informácie:

1.Prevádzkovateľom internetového obchodu https://crystalnails.sk/ a predávajúcim v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je:

Obchodné meno: ELITENAILS s.r.o.

Sídlo: Stará 645/3, 932 01  Veľký Meder

IČO: 45 630 364

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  25846/T

DIČ: 2023079531

IČ DPH: SK2023079531

Telefónne číslo: +421 915 066 073

E-mail: info@crystalnails.sk

(ďalej len ako ,, Predávajúci´´)

2. Adresa Predávajúceho na ktorej je možné uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet je: info@crystalnails.sk

3. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je :

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
so sídlom: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
E-mail: tt@soi.sk
Telefónne číslo: 033/321 25 27, 033/321 25 21
Fax: 033/321 25 23

 

1. Objednanie tovaru

Objednávku je možné realizovať prioritne cez nákupný košík priamo na www.crystalnails.sk alebo emailom na info@crystalnailsba.sk. Je však nutné v oboch prípadoch uviesť minimálne požadované údaje a to presnú špecifikáciu objednávaného tovaru (platí hlavne pre objednávku emailom) a Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, email, tel. č., ulicu s popisným číslom, PSČ, mesto), prípadné iné dôležité skutočnosti môžete uviesť do poznámky.

Hneď po odoslaní objednávky cez nákupný košík Vám bude doručená jej kópia na Váš email.

Následne po kontrole dostupnosti tovaru na sklade Vám bude zaslané potvrdená objednávka taktiež na Váš email. Po jej obdržaní je možné uskutočniť prevod peňažných prostriedkov. PROSÍME VÁS, ABY STE NEUHRÁDZALI PEŇ. PROSTRIEDKY SKOR AKO VÁM BUDE ZASLANÁ POTVRDENÁ OBJEDNÁVKA. V prípade nejasností alebo nedostupnosti niektorého z tovarov budete kontaktovaný podľa potreby emailom alebo telefonicky.

Potvrdenú objednávku je možné stornovať do 24hodín a to výlučne emailom na info@crystalnailsba.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko a pripojiť potvrdenú objednávku.

Po 24.hodinách od potvrdenia objednávky predávajúcim sa objednávka považuje za potvrdenú aj zo strany kupujúceho. V takejto fáze je možné objednávku stornovať len v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť celú objednávku pokiaľ

- nebolo možné uskutočniť jej potvrdenie ani emailom ani telefonicky,

- nebola riadne, dohodnutým spôsobom a včas uhradená kúpna cena objednaného tovaru.

Predávajúci má tiež právo čiastočne zrušiť objednávku, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zvýši jeho cena na strane dodávateľa. V týchto prípadoch je možné nahradiť tento tovar iným, podobným tovarom po dohode s kupujúcim. Pokiaľ už bola uhradená kúpna cena takéhoto tovaru a predávajúci sa s kupujúcim dohodne na náhradnom, drahšom tovare, kupujúci je na požiadanie povinný uhradiť rozdiel ceny na účet predávajúceho. V prípade, že je cena náhradného tovaru nižšia alebo sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na náhradnom tovare, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu nedodaného tovaru na jeho účet najneskôr do 10tich kalendárnych dní od písomného nesúhlasu kupujúceho s dodaním náhradného tovaru.

 

2. Poštovné a balné

Objednaný tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a to na adresu uvedenú v objednávke, prípadne je po predchádzajúcej dohode s predávajúcim možný osobný odber.

Pri doručení objednaného tovaru kuriérskou spoločnosťou GLS predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením zásielky alebo jej stratou zavinenou kuriérskou spoločnosťou GLS.

Ceny poštovného:

- osobný odber 0,00 EUR

- objednavka dobierka nad 80 EUR – ZADARMO

- objednávka dobierka do 80 EUR – 5,90 EUR

- objednávka platené na účet nad 80 EUR - ZADARMO

- objednávka platené na účet do 80 EUR - 5,90 EUR

 

3. Platobné podmienky

Kúpnu cenu je možné uhradiť:

- bankovým prevodom na účet predávajúceho

- dobierkou kuriérskej spoločnosti GLS

 

4. Dodacia lehota

- tovar na sklade je odosielaný do 24 hodín

V období vianoc treba počítať z oneskorením, ktoré je spôsobené doručovacími spoločnosťami.

- tovar, ktorý nie je skladom – predávajúci bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho emailom, prípadne telefonicky. Následne sa dohodnú na ďalšom postupe a tiež dodacích podmienkach, keďže dodanie takéhoto tovaru je závislé od konkrétneho dodávateľa predávajúceho.

 

5. Dodacie podmienky a nadobudnutie tovaru

Objednaný tovar je dodaný na miesto uvedené v objednávke. Dopravu tovaru na toto miesto zabezpečuje predávajúci a platí kupujúci. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky.

Poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť predávajúcemu a taktiež spísať s dopravcom protokol o škode a ten najneskôr do 24hodín zaslať emailom predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie zásielky až následne po otvorení a prekontrolovaní funkčnosti tovaru, je nutné aby opäť kupujúci kontaktoval dopravcu (Slovenskú poštu, a.s.) a spísal protokol o škode. Je však nutné tovar ďalej nepoužívať resp. zabezpečiť, aby sa ďalej a vážnejšie nepoškodzoval a zachovať všetky jeho obaly.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia pri osobnom odbere, resp. okamihom odberu dopravnou spoločnosťou. S tovarom preberá kupujúci zároveň vždy aj daňový doklad poprípade záručný list.

V období vianoc treba počítať s oneskorením, ktoré je spôsobené doručovacími spoločnosťami.

- tovar, ktorý nie je skladom – predávajúci bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho emailom, prípadne telefonicky. Následne sa dohodnú na ďalšom postupe a tiež dodacích podmienkach, keďže dodanie takéhoto tovaru je závislé od konkrétneho dodávateľa predávajúceho

 

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli odoslané na miesto dodania. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Pri neprevzatí tovaru sme nútený vymáhať si poštovné náklady.Na prebratie zásielky má zákazník 3 dni, potom ju GLS posiela späť. Pokiaľ zákazník zásielku nepreberie, bude musieť zaplatiť pokutu v hodnote poštovného, ak túto pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške už nami zaplateného poštovného a balného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu,  tak súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Kupujúci je povinný vrátit dodací list aj s bločkom ktorý mu bol odoslaný v objednávke.

Predávajúci je povinný:

- prevziať tovar späť,

- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar. Náklady  vrátania nákladov na poštovné , ktoré predávajúci  vynaložil v súvislosti s dopravou hradí kupujúc.

 

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli odoslané na miesto dodania. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Pri neprevzatí tovaru sme nútený vymáhať si poštovné náklady.Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašleme na vyžiadanie číslo podacieho lístka). Neprebratá zásielka bude zákazníkovi po dohode (uprednostňujeme telefonickú komunikáciu) zrušená alebo obratom znova odoslaná. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške uz nami zaplateného poštovného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu, súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

 

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s oznámením nasledovných údajov predávajúcemu:

- meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska spolu s PSČ, emailovú adresu a mobilné resp. telefónne číslo v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu,

- obchodné meno, adresu sídla spolu s PSČ, IČO, DIČ, emailovú adresu a mobilné resp. telefónne číslo v prípade, že sa jedná o právnickú osobu.

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a uschovanie jeho osobných údajov za účelom zabezpečenia činnosti predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, chrániť získané osobné dáta pred zneužitím. Zároveň prehlasuje, že zverejnené osobné údaje nebude poskytovať tretím osobám.

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu so zasielaním informácií týkajúcich sa aktivít, ponúk, zliav, akcií týkajúcich sa predávaného tovaru aj bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho o tento druh informácií. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o nezasielanie uvedených informácií, pričom predávajúci sa zaväzuje rešpektovať želanie kupujúceho.

 

8. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na oficiálnej stránke internetového obchodu www.crystalnails.sk

Kupujúci zaslaním objednávky tovaru potvrdzuje, že si uvedené obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenskáobchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi). Kupujúci-spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci-spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku I. týchto VOP, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim-spotrebiteľom, Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo TU). Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim-spotrebiteľom vyplývajúcich zo Zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uvedenej vyššie a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Reklamácie

Uvedený reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar kúpený v internetovom obchode www.crystalnails.sk Každé vybavenie reklamácie sa riadi týmto reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami reklamačného poriadku.

Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne na účet zákazníka.

Záručná doba

Záručná doba, všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SK. Záručná doba uvedena na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČ) a preto sa tento údaj môže líšiť. Pokial nieje uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka minimálne 24 mesiacov.

Nezrovnalosti

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nieje v súlade s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou) má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcom kúpnej zmluve jej opravou prípadne ak je tovar vadný tak výmenou, ak je tovar nedostačujúci (toto však záleží na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim). Ak nieje takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zlavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude nutné výrobok zaslať na adresu, ktora je uvedena v kontaktoch a do 30 dní od doručenia zásielky bude suma za objednaný tovar poukázaná na účet kupujúceho. Toto neplatí,pokial kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Kupujúci má právo na výmenu tovaru iba vtedy, nieje to vzhladom k povahe vady neúmerné. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť. Vrátenie platby prebieha na účet kupujúceho. Ak kupujúci žiada peniaze vrátiť na adresu, bude mu odoslaná na jeho adresu poštovnou poukážkou alebo ako cenina. V prípade zaslania poukážkou na adresu si dovolujeme vyhradiť právo odpočítať z odoslanej čiastky poplatok za odoslanie alebo poštovné.

Poškodený tovar vplyvom častého používania

Upozorňujeme tiež zákazníkov, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) zpôsobené jej častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

Kde reklamovať

Ak je v Slovenskej republike spoločnosť určená k prípadnej oprave tovaru tejto značky, alebo ak si zaisťuje opravu priamo výrobca, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej k výkone záručnej opravy. V prípade ak nieje možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Postup reklamácie

Pri uplatnení reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup. Zvolte na našej stránke odkaz „kontakt" a spojte sa s nami telefonicky alebo mailom, kde sa Vám bude venovať obchodník, ktorý určí ďalší postup. Pokial to bude možné, doporučíme Vám kontaktovať priamo výrobcu produktu u ktorého bude Vaša reklamácia vybavená. Jinak bude nutné výrobok zaslať na adresu, ktora je uvedena v kontaktoch.

Dodanie reklamovaného tovaru späť k predávajúcemu

V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný predávajúcemu a je odoslaný poštou do nášho sídla, je kupujúci odpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Dbajte na kvalitné a pečlivé zabalenie vrátenej veci. Doporúčame tovar vždy posielať dostatečne poistený. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kopiu daňového dokladu, ak nebol s objednávkou dodaný elektronicky e-mailom. Prosím pozor, aj pri osobnom dodaní reklamácie je nutné tovar odovzdať vrátane pôvodného obalu alebo odpovedajúcom obale ktorý zaisťuje jeho bezpečný transport. V opačnom prípade predávajúci neručí za prípadne mechanické poškodenie pri preprave tovaru.

Vrátenie tovaru späť bez udania dôvodu

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. Toto právo sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorý tovar prevzali prostredníctvom osobného odberu, bez ohladu na skutočnosť, či si tovar rezervovali prostredníctvom internetového obchodu alebo nie.

V prípade, že sa zákaznik rozhodne vrátiť tovar, musí ho nepoškodený bez známok užívania alebo opotrebovania , v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po prijatí tovaru prodávajúci zákazníkovi vráti späť čiastku odpovedajúcu cene tovaru vopred dohodnutým spôsobom, prípadne vymení za výrobok iný, pokial je to dohodnuté s kupujúcim. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú. V prípade výmeny za iný tovar platí kupujúci poštovné za dodanie tohto tovaru. Toto neplatí v prípade reklamácie - výmeny poškodeného tovaru.

 

Ďakujeme za spoluprácu.