Nastavenie cookies

Minicart icon Košík

Ochrana Osobných Údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov internetového obchodu

pre informačný systém: IS internetový obchod

Oboznámenie

 dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola dotknutá osoba:

Dotknutá osoba: kupujúci, neregistrovaný záujemca resp. zákazník prevádzkovateľa (zákazník)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ELITENAILS s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01  Veľký Meder

Identifikačné číslo organizácie: 45 630 364

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: https://crystalnails.sk/, www.brillbird.sk, e-mail: info@crystalnailsba.sk, info@brillbird.sk, tel.: 00421 915 066 073,  00421 915 196 639

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený 

Zodpovedná osoba: Nie je určená

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
 • vybavenie objednávky;
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa pri uplatnení práv v konaní pred súdmi, orgánom činným v trestnom konaní, v exekučnom či správnom konaní

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:

 • spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:

ak osobný údaj nie je poskytovaný na účely súdneho alebo iného konania vedeného pred súdnym a/alebo správnym a/alebo štátnym orgánom, je vymazaný bezodkladne po splnení zákonných podmienok súvisiacich s dobou uchovávania osobných údajov (vrátane trojročnej prremlčacej lehoty, desaťročnej prekluzívnej lehoty), inak po skončení súdneho alebo iného konania

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

(i) príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, a (ii) doručovatelia na základe súhlasu kupujúceho, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Požiadavka poskytovanie osobných údajov:

poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy; v prípade ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje prevádzkovateľovi, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
 • registrácia do internetového obchodu;
 • vedenie vernostného programu

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:

 • súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adreda pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od registrácie; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Požiadavka poskytovanie osobných údajov:

poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.; dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely.

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
 • sledovanie sviatkov zákazníka;
 • marketingová komunikácia so zákazníkom

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:

 • oprávnený záujem prevádzkovateľ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov podľa § 27 odsek (1) zákona o ochrane osobných údajov; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adreda pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase alebo do momentu jeho odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od registrácie; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:

dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať
 

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutáosoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov mádotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobnéúdaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Vo Veľkom Mederi, s účinnosťou od  08. 01. 2019
 

Podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov internetového obchodu

pre informačný systém: IS účtovné doklady

Oboznámenie

 dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola dotknutá osoba:

Dotknutá osoba: kupujúci (zákazník)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ELITENAILS s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01  Veľký Meder

Identifikačné číslo organizácie: 45 630 364

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: www.crystalnails.sk, www.brillbird.sk, e-mail: info@crystalnailsba.sk, info@brillbird.sk, tel.: 00421 915 066 073,  00421 915 196 639

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený 

Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) účtovné doklady:

 • spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) účtovné doklady:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najdlhšie však po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutáosoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov mádotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobnéúdaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je jednak zákonnou a jednak zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

Vo Veľkom Mederi, s účinnosťou od  08. 01. 2019

 

IS spotrebiteľská súťaž:

Podmienky spracúvania osobných údajov súťažiteľov spotrebiteľskej súťaže

pre informačný systém: IS spotrebiteľská súťaž

Oboznámenie

 dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola dotknutá osoba:

Dotknutá osoba: súťažiteľ spotrebiteľskej súťaže u prevádzkovateľa (súťažiteľ)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ELITENAILS s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01  Veľký Meder

Identifikačné číslo organizácie: 45 630 364

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: www.crystalnails.sk, www.brillbird.sk, e-mail: info@crystalnailsba.sk, info@brillbird.sk, tel.: 00421 915 066 073,  00421 915 196 639

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený 

Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) spotrebiteľská súťaž:

 • realizovanie spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenie spotrebiteľskej súťaže, zaslanie výhry;
 • marketingová komunikácia so súťažiteľom;
 • sledovanie sviatkov súťažiteľa

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) spotrebiteľská súťaž:

 • súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

(i) príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, a (ii) doručovatelia na základe súhlasu kupujúceho, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Požiadavka poskytovanie osobných údajov:

poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.; dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:

dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutáosoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov mádotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobnéúdaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

Vo Veľkom Mederi, s účinnosťou od  08. 01. 2019

 

IS uchádzači o zamestnanie:

Podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

pre informačný systém: IS uchádzači o zamestnanie

Oboznámenie

 dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola dotknutá osoba:

Titul, meno a priezvisko dotknutej osoby: uchádzač o zamestnanie (uchádzač)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ELITENAILS s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01  Veľký Meder

Identifikačné číslo organizácie: 45 630 364

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: www.crystalnails.sk, www.brillbird.sk, e-mail: info@crystalnailsba.sk, info@brillbird.sk, tel.: 00421 915 066 073,  00421 915 196 639

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený 

Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) uchádzači o zamestnanie:

 • správa, spracovanie a uchovávanie osobných údajov dotknutých osôb súvisiacich s hľadaním práce;
 • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie a aktívne oslovovanie s novými pracovnými príležitosťami

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) uchádzači o zamestnanie:

 • súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho odvolania najdlhšie však po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutáosoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov mádotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobnéúdaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:

dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Poskytovanieosobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

Vo Veľkom Mederi, s účinnosťou od  08. 01. 2019

 

IS workshop:

Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov workshopu

pre informačný systém: IS workshop

Oboznámenie

 dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola dotknutá osoba:

Dotknutá osoba: účastník workshopu a osoba, ktorá sa už zúčastnila workshopu u prevádzkovateľa (účastník)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ELITENAILS s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01  Veľký Meder

Identifikačné číslo organizácie: 45 630 364

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: www.crystalnails.sk, www.brillbird.sk, e-mail: info@crystalnailsba.sk, info@brillbird.sk, tel.: 00421 915 066 073,  00421 915 196 639

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený 

Zodpovedná osoba: Nie je určená

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) workshop:
 • realizovanie školenia, seminára, registrácia, zaslanie certifikátu účastníkovi workshopu

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) workshop:

 • spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:

ak osobný údaj nie je poskytovaný na účely súdneho alebo iného konania vedeného pred súdnym a/alebo správnym a/alebo štátnym orgánom, je vymazaný bezodkladne po splnení zákonných podmienok súvisiacich s dobou uchovávania osobných údajov (vrátane trojročnej prremlčacej lehoty, desaťročnej prekluzívnej lehoty), inak po skončení súdneho alebo iného konania

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

(i) príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, a (ii) doručovatelia na základe súhlasu kupujúceho, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Požiadavka poskytovanie osobných údajov:

poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie zmluvy; v prípade ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje prevádzkovateľovi, nie je možné uzatvoriť zmluvu

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
 • marketingová komunikácia súčastníkom workshopu;
 • sledovanie sviatkov účastníka workshopu

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:

 • súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adreda pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od registrácie; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Požiadavka poskytovanie osobných údajov:

poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.; dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:

dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutáosoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov mádotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobnéúdaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

Vo Veľkom Mederi, s účinnosťou od  08. 01. 2019

 

Podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov účastníkov workshopu

pre informačný systém: IS účtovné doklady

Oboznámenie

 dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola dotknutá osoba:

Dotknutá osoba: účastník workshopu u prevádzkovateľa (účastník)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ELITENAILS s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01  Veľký Meder

Identifikačné číslo organizácie: 45 630 364

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: www.crystalnails.sk, www.brillbird.sk, e-mail: info@crystalnailsba.sk, info@brillbird.sk, tel.: 00421 915 066 073,  00421 915 196 639

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený 

Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) účtovné doklady:

 • spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) účtovné doklady:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najdlhšie však po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný bezodkladne

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia:

príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

 

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutáosoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov mádotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných ú
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobnéúdaje spracúvajú podľa 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je jednak zákonnou a jednak zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Vo Veľkom Mederi, s účinnosťou od  08. 01. 2019